dietetyka kliniczna i estetyczna

Polityka przetwarzania danych
w Dietetyka Kliniczna i Estetyczna,
mgr Beata Feldmann

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych w DKE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietetyka Kliniczna i Estetyczna, Beata Feldmann z siedzibą przy ul. Skarbka 38, 60-348 Poznań (dalej jako "DKE").

  Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Feldmann , z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: info@dietetykakliniczna.pl

 3. Konieczność przekazania danych osobowych
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania usługi. Zakres usług świadczonych przez DKE stanowi załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej polityki.

  W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

 5. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
 6. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

  • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności DKE w ramach realizacji usługi wykonywanej na życzenie klienta. Przetwarzanie danych realizowane jest:

  • w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)

  Wykonanie usług związanych z prowadzeniem działalności przez DKE opiera się na konieczności przetwarzania danych o zdrowiu, które stanowią szczególną kategorię danych.

  Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez DKE i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.

  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DKE lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub osób trzecich. Przykłady tego obejmują:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
  • marketing bezpośredni produktów i usług.

 7. Odbiorcy danych osobowych
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom, z którymi DKE pozostaje we współpracy tylko i wyłącznie w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na DKE obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej.

  Odbiorcami mogą być w szczególności: portal dietetyczny Kcalmar.pro portal wizyt online dietetyk.pl, studenci - w ramach praktyk , pracownicy księgowości, przedsiębiorcy świadczący usługi poczty elektronicznej, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz DKE.

  Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DKE i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DKE i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

 9. Czas przechowywania danych osobowych
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

  • w zakresie realizacji usługi świadczonej przez DKE ? do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na DKE w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DKE nie dłużej niż 5 lat liczonych od dnia wykonania ostatniej usługi;
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

 11. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 12. Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy DKE przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od DKE Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 13. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych
 14. Przede wszystkim gromadzone przez DKE dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie DKE przez podmioty trzecie.

http://www.eam.pl